Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Objectius temàtics i línies d’actuacio

Les actuacions que es desenvoluparan impacten en 4 dels Objectius Temàtics del Programa Operatiu de Creixement Sostenible: Tecnologies de la Informació (OT2), amb un 15% del pressupost total; Economia baixa en emissió de carboni (OT4), amb el 25%; Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (OT6), amb el 28% i Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa (OT9), amb el 32% del pressupost total del projecte. Els objectius i les línies prioritàries d’actuació són:

Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes (OT2)

 • Tecnologia per a la integració (LA 01): Reduir l’escletxa tecnològica digital cobrint necessitats bàsiques dels diferents col·lectius contemplats en risc d’exclusió social (soledat en les persones grans, increment de l’ ocupabilitat en les persones en atur, etc.).
 • Foment de la tecnologia (LA 02): Millora de la tecnologia digital en activitats vinculades amb el desenvolupament econòmic dirigit a empreses amb dèficits de coneixement tecnològic que redueixen la seva competitivitat i als diferents col·lectius contemplats en risc d’exclusió social.

Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors (OT4)

 • Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta (LA 04): Incrementar la connectivitat peatonal i ciclista de l’àrea urbana.
 • Pla de mobilitat polígon industrial i comercial (LA 05): Implementar mesures de mobilitat sostenible als polígons d’activitat econòmica de l’àrea urbana per millorar la seva permeabilitat i connexió amb els teixits veïnals.
 • Implementar mesures d’ urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la vida quotidiana (LA 06): Redacció i execució de les mesures integrals d’urbanització que redueixin el trànsit seguint l’estratègia urbana de foment de la mobilitat sostenible mitjançant el disseny urbà orientat a la recuperació de l’espai públic procedent de les vies de pas per a les persones mitjançant el nivell únic i ús compartit i confinació dels vehícles motoritzats a la xarxa bàsica.

Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (OT6)

 • La memòria de l’aigua (LA 08): Articular al voltant del riu Besòs actuacions de diversa índole amb un elevat grau de participació social i integració de les entitats i empreses de la zona al llarg del mateix fil conductor físic i conceptual: el riu com a font de vida, s’integren mesures dirigides a la seva revalorització com a espai lúdic, esportiu, d’intercanvi ciutadà, de divulgació de valors,…
 • Accés i ús cívic al riu (LA 09): Millorar la connectivitat del riu per al seu ús cívic, en el seu valor de ser el principal ecotò de la ciutat unint el riu amb el mar, la muntanya i l’ urbanització, respectant i fent-ho compatibles amb el seu valor com a espai natural.

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa (OT9)

 • Incentivar la formació i l’ocupabilitat a l’àrea urbana (La 11): Accions que abasten totes les etapes del procés educatiu amb la finalitat última d’evitar el fracàs escolar i abandonament escolar primerenc: primera infància (0-3), educació infantil (3-5), primària (6-12), ESO (13-16), formació professional, escola de segona oportunitat, batxillerat, cicles superiors i accés a la universitat. S’entén com una estratègia contínua en el temps, integrada amb el teixit social, empresarial i educatiu de mesures per combatre el principal obstacle de l’àmbit d’aplicació de l’EDUSI: l’elevada taxa de fracàs escolar, ’abandonament prematur i l’atur, que comporten l’exclusió social.
 • Implementar plans de desenvolupament local per fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació (LA 12): Centralització als barris del Besòs del Pla d’Ocupació local per a l’activació econòmica de la mà de Créixer en el Besòs. Les àrees temàtiques del POL són: economia circular, mobilitat, esports, economia social i comerç.
 • Reforç dels serveis socials als col·lectius en risc d’exclusió (La 13): Incrementar els serveis socioculturals per l’atenció directa dels col·lectius més desfavorits
 • Millorar l’accés i l’ accessibilitat a l’habitatge (La 14): Compra i rehabilitació d’habitatges usats per destinar-ho al reallotjament i lloguer de col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut